<< Главная страница

ПОСЛАННЯ ДО ЄПИСКОПIВКатегории Ibah Вишенський ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал (Уривки) Вельмишановним ïх милостi панам: архiєпископовi Михайлу, епископам Потiю, Кирилу, Леонтiю, Дiонiсiю i Григорковi.1.. Доводжу до вiдома ваших милостей, що дiйшло до мене вашого подвигу, працi, ретельностi i старанностi писання пiд назвою: Оборона згоди з латинською церквою i вiрою римськоï служби — вами, пiклувальниками i будiвничими тiєï названоï згоди, унiï гадючоï, як ïï руський народ зве. Покажiть менi ви — о зав'язувачi згоди, — де й хто з вас, в мирському життi будучи, отих шiсть заповiдей, Христом узаконених, сам виконав, тобто: голодних нагодував, спраглих напоïв, мандрiвних упокоïв, голих зодяг, хворим послужив, у темницях одвiдував?.. Чи не вашi милостi голодних оголоднюєте i спрагнучими чините бiдних пiдданих, що такий самий, як i ви, образ Божий носять; пожертви благочестивих християн на сирiт церковних та на прогодування ïх лупите i з гумна стоги та ожереди волочите; самi i з своïми слуговинами проïдаєте отих труд i пiт кривавий, лежачи й сидячи, смiючися i граючися, пожираєте, горiлки процiджуванi курите, пиво трояке добiрне варите i в прiрву ненаситного черева вливаєте; самi з гостями своïми об'ïдаєтесь, а сироти церковнi — голоднi, i спрага ïх мучить, а пiдданi бiднi в своïй неволi рiчноï потреби задовольнити не можуть; з дiтьми себе утискують, пайку собi урiзують, боячись, що ïм хлiба до нового урожаю не дотягне! ...Де ви голих одягали? Чи не вашi милостi самi обголюєте, iз обори конi, воли, вiвцi у бiдних пiдданих здираєте, податки грошовi, податки поту i працi вiд них витягаєте, з них живцем лупите, обголюєте, мучите, виснажуєте, до ком'яг i шкут 2, не дивлячись на годину, зимою i влiтку в непогiдь гоните; а самi як iдоли, на однiм мiсцi сидите, або якщо i трапиться того трупа обiдолотвореного на iнше мiсце перенести, — то на колисках, немов дома сидячи, безтурботно переноситесь. А бiднi пiдданi день i нiч на вас трудяться та мучаться; а ви, кров i силу, i працю, i дбання ïхнi висмоктавши, i голими в оборi й коморi ïх поробивши, ваших драчiв, що перед вами стоять, у фалюндишi, утрофини та кармазини 3 одягаєте, щоб приємним виглядом тих слуговин (своє) око тiшити. А тiï бiдаки пiдданi i простоï сiрячини путящоï, чим би наготу свою прикрити могли, — не мають. Ви ïхнього поту мiшки повнi — грiшми золотими, талярами, пiвталярами, ортами, четвертаками i трояками напихаєте, суми збиваєте, в шкатулах шукаєте мiсця, де б котрiй особi iз них поiменованих здатнiше було б спочивати. А тiï бiдаки шеляга, за вiщо солi купити, не мають. ...Чи не вашi милостi ради того й єпископства докопалися, щоб бiльшi надбання майна, местностей, скарбiв грошових i прибуткiв у церквi божiй здобути? Слуг числом удвоє i втроє, нiж ранiше мали, помножуєте? Славою вiку цього коронуєтеся? В достатках безжурних та розкiшних, як у маслi, плаваєте. Дочок багатим приданим єпископським нагороджуєте. Зятiв панами пишнонайгордiшими поробили... ...А коли неправду кажу, од-валимо той надгробний камiнь i побачимо наявно все життя ваше в мирському станi i нинi, в так званому духовному: хто чим колись був, i що мав, i хто вiн тепер є, i що має? Почну з найславнiших у свiтi. Перше, його милость каштелян Потiй. Коли i каштелянства титул досяг, то тiльки чотири слуговини i в одежi, яка барва 4 вмiститися могла, за собою волочив, а нинi, коли єпископом став, пересягне числом i за десяток, i барва скупа дорожча i славнiша. Так само i його милость архiєпископ, коли простою Рогозиною 5 був, не знаю, чи й двох служникiв на службi своïй мав, а нинi числом переважить i десяток, барвою рiвно з першим. Так само i Кирило 6, коли був простим попом, тiльки дяка за собою волочив, якому окрайками з пирогiв платив, а тепер, коли єпископом став, дожене слугами та барвою перших... ...Бачу, що не вслiд Христа, а вслiд свiту цього усi вищеназванi паломництвом трудяться. * * * Говорите з пихою — тi хлопи простi в своïх кучках i домках сидять, а ми ж на престолах єпископських лежимо; тi хлопи з одноï мисочки поливку або борщик хлепчуть, а ми, одначе, по кiлькадесят полумискiв рiзними смаками уфарбованих пожираємо; тi хлопи бiчським або муравським гермачком 7 покриваються, а ми, проте, в атласах, адамашку i соболевих шубах ходимо; тi хлопи самi собi i пани, й слуги, а ми ж то маємо по кiлькадесят лакеïв у лiберiях; перед тими хлопами нiхто славний шапки не здiйме, а перед нами i воєводи здiймають i низько кланяються... На таке кокошення 8, панове бiскупи, вiдповiм вам ось що: тi архiєреï, що Христа замучили, хiба не були подiбнi до вас i не сидiли на єпископських мiсцях, як i ви? Але хлопи Христовi лiпшi вiд них були i нинi є. Хiба вони не так само навантажували черева, як i ви? Але хлопи Христовi, прагнучi правди, лiпшi вiд них були i нинi є; хiба своï трупи вони не так само м'яко i коштовно зодягали, як i ви? Але простаки Христовi в однiй одежинi лiпшi вiд них були i нинi є. Хiба вони не так само мали довкола себе слуг, як i ви? Але хлопи Христовi, що самi собi служили, лiпшi вiд них були i нинi є. Тих Пiлати та Iроди хiба не так само шанували i перед ними уклякали, як i перед вами? Але хлопи Христовi, гоненi i опльованi, обезчещенi, поганьбленi, осмiянi, битi i повбиванi, лiпшi i чеснiшi i славнiшi вiд них були i нинi є. Отак-то й ви, панове бiскупи, сидите на мiсцях єпископських, але не сидите на гiдностi й чесностi; пануєте над селами, але над вашими душами диявол панує; пастирями себе зовете, але есте вовки; зовете себе священними, але есте проклятi; именуете себе єпископами, але есте мучителi; вважаєте себе духовними, але ви поганцi й язичники. Написано 1597—1598 pp. 1- Представники вищого духовенства, що пiдписали унiю. 2 Ком'яг i шкут — поромiв i барж. Йдеться про сплавлення зерна й дерева, якими промишляла тодi шляхта. 3 Фалюндишi, утрофини та кармазини — дорогi сукна. 4 Барва — лiврея. 5 Архiєпископ Михайло Рогоза був ранiше небагатим шляхтичем. 6 Терлецький. 7 Гермак — зменшене германок – грубе сукно 8 Кокош — пiвень; кокошення вжито для показу зарозумiлостi
ПОСЛАННЯ ДО ЄПИСКОПIВ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация